Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

OZNAMY

Aktuálne oznamy

ZVEREJNENIE INTEGROVANÉHO POVOLENIAVytlačiť
 

Na základe žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia v nazväznosti na ustanovenie § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme integrované povolenie pre prevádzku "Agrovýkrm Rybany s.r.o.", ktoré dňa 23.4.2019 nadobudlo právoplatnosť.


 
 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTUVytlačiť
 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Vyhlásenie volieb do EP.pdf Vyhlásenie volieb do EP.pdf (192.9 kB)

 
 

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA VODYVytlačiť
 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

Obec Rybany

Počet OM: 22

Obdobie: 1.1.2018 - 31.12.2018

 

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody.jpg

 


 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „ WIFI PRE TEBA – ACCESS POINTS“


 
 

ÚROVEŇ TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2018Vytlačiť
 

Úroveň treidenia KO za rok 2018.jpg


 
 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKYVytlačiť
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky boli vyhlásené dňa 10. januára 2019 rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019.

Deň ich konania je určený na sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, určuje sa deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Výsledky hlasovania v Obci Rybany vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 16.3.2019 Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR.pdf Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR.pdf (32.2 kB)

 
 

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU NA ROK 2019Vytlačiť
 

SKLO (1100l kontajnery)

14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6., 1.7., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10., 18.11., 16.12.

 

PLASTY + VKM + KOVY (vrecia, 1100l kontajnery)

7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10., 11.11., 9.12.

 

PAPIER (1100l kontajnery)

7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10., 11.11., 9.12.


 
 

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS SVIATKOVVytlačiť
 

Vývoz KO sviatky.jpg


 
 

POVINNOSŤ REGISTRÁCIE A IDENTIFIKÁCIE CHOVU OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie RVPS.pdf RVPS.pdf (309.2 kB)

 
 

POĎAKOVANIEVytlačiť
 


 
 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Vytlačiť
 


 
 

VOĽBA DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKYVytlačiť
 

Občania, ktorí sa v deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018, nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu voľbu do prenosnej volebnej schránky nahlásiť na Obecnom úrade v Rybanoch alebo u zapisovateľky na tel. čísle 0903 477 704. Voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete nahlásiť aj v deň konania volieb do 14:00 hod.


 
 

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTIVytlačiť
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat - Výstavba chovnej haly č. 4".


 
 

VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERUVytlačiť
 

Obec Rybany v spolupráci s navrhovateľom Agrovýkrm Rybany, s.r.o.,

Tomášovská 22/393. 900 45 Malinovo, IČO: 36312487,

pozýva verejnosť na verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti:

"Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany"

dňa 29.10.2018 o 10,00 hod.na Obecnom úrade v Rybanoch.

Súbor na stiahnutie Pozvánka.pdf Pozvánka.pdf (230.6 kB)
Súbor na stiahnutie Oznam.pdf Oznam.pdf (290.8 kB)

 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené dňa 10. júla 2018 rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018. Deň ich konania je určený na sobotu 10. novembra 2018.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Rybanoch Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf (339.7 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Rybanoch Zoznam zearegistrovaných kandidátov - starosta.pdf Zoznam zearegistrovaných kandidátov - starosta.pdf (167.7 kB)
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča Informácie pre voliča.pdf Informácie pre voliča.pdf (22.1 kB)
Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK Zverejnenie emailovej adresy.pdf Zverejnenie emailovej adresy.pdf (508.7 kB)
Menovanie zapisovateľa MVK v Rybanoch Menovanie zapisovateľa.pdf Menovanie zapisovateľa.pdf (158.1 kB)
Zbierka zákonov Slovenskej republiky - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Zbierka zákonov SR.pdf Zbierka zákonov SR.pdf (220.8 kB)
Zverejnenie počtu trvale bývajúcich obyvateľov v obci Rybany Počet obyvateľov Rybany.pdf Počet obyvateľov Rybany.pdf (4.7 kB)
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí Určenie počtu poslancov.pdf Určenie počtu poslancov.pdf (219.8 kB)
Informácia pre členov miestnej a okrskovej volebnej komisie o spracúvaní osobných údajov Informácia pre členov miestnej a okrskovej volebnej komisie o spracúvaní osobných údajov.pdf Informácia pre členov miestnej a okrskovej volebnej komisie o spracúvaní osobných údajov.pdf (63.1 kB)
Informácie pre kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce o spracúvaní osobných údajov Informácie pre kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce o spracúvaní osobných údajov.pdf Informácie pre kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce o spracúvaní osobných údajov.pdf (75.5 kB)
Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov.pdf Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov.pdf (76.7 kB)

 
 

INFORMÁCIA O SYSTÉME TRIEDENÉHO ZBERUVytlačiť
 

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.


Triedený zber v mestách a obciach zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá vytriedený odpad odváža a zhromažďuje. Ten je následne dotrieďovaný a odvážaný na ďalšie spracovanie.


Finančné náklady spojené s triedeným zberom papiera, plastu, skla a kovov nehradí občan v miestnom poplatku, ale znáša ich výrobca vyhradeného výrobku. Výrobca znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene zbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu.


Správnym triedením napomáhame recyklácii, čiže opätovnému využitiu už použitých materiálov a produktov a chránime tak životné prostredie.


Dôležité je uvedomiť si základné priority v odpadovom hospodárstve:
1. predchádzanie vzniku odpadu
2. príprava na opätovné použitie
3. recyklácia
4. iné zhodnocovanie (napr. energetické)
5. zneškodňovanie


Veríme, že sa nám spoločne bude dariť pri ochrane nášho životného prostredia.


 
 

GENERÁLNY PARDON - PREDĹŽENIE TRVANIAVytlačiť
 

Generálny pardon.jpg

Predĺženie trvania Generálneho pardonu, ZsVS, a.s. Generálny pardon.jpg Generálny pardon.jpg (542.6 kB)

 
 

NEMOCNICA Bánovce - Zmena prevádzkovania lekárskej služby prvej pomociVytlačiť
 

NEMOCNICA Bánovce, člen skupiny AGEL, vzhľadom na zmenu legislatívy nebude prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci pre deti. S účinnosťou od 1.7.2018 sa z dôvodu právnej úpravy mení aj poskytovateľ lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých. Pohotovosť pre dospelých ostáva v rovnakých priestoroch, ale so zmenou ordinačných hodín. Nový model lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) dostane aj nový názov - ambulantná pohotovostná služba (APS).
(Pre viac informácii viď príloha)


 
 

SVET ZDRAVIA Partizánske - Zmena poskytovaných služiebVytlačiť
 

Vzhľadom k aktuálnym zmenám, ktoré nastali a v blízkej dobe nastanú v regiónoch okresov Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, SVET ZDRAVIA Partizánske oznamuje verejnosti, že od 1.7.2018 upravuje poskytovanie zdravotnej strarostlivosti v Nemocnici na okraji mesta n. o. v Partizánskom (viď príloha). 


 
 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV TSKVytlačiť
 

VÝSLEDKY VOLIEB

DO ORGÁNOV TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KONANÝCH 4.11.2017

 

 

 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                        1244   

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                                       194

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                                                                       194

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva                          189

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu TSK                              187

 

 

 

 

Zvolení kandidáti na poslancov zastupiteľstva TSK podľa počtu hlasov:

 

1.  Ing. Zuzana Máčeková                                                                                     83 hlasov

2.  PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná                                                                    68 hlasov

3.  Ing. Mária Hajšová, PhD.                                                                                 45 hlasov

 

 

 

 

Zvolený kandidát na predsedu TSK:

 

Ing. Jaroslav Baška                                                                                                83 hlasov


 
 

UPOZORNENIE VO VECI OREZU A VÝRUBU STROMOVVytlačiť
 

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

OREZU A VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení
a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Súbor na stiahnutie Upozornenie.pdf Upozornenie.pdf (40 kB)

 
 

INFORMÁCIA O PREDAJI NEUPOTREBITEĽNÉHO OBECNÉHO POZEMKUVytlačiť
 

24.9.2017.jpg


 
 

UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV PÔDYVytlačiť
 

Upozornenie pre vlastníkov pôdy.jpg


 
 

KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI?Vytlačiť
 


 
 

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTAVytlačiť
 

Dňa 24. februára 2017 v Kultúrnom dome v Rybanoch starosta obce Roman Malánik slávnostne privítal do života deti narodené v roku 2016. O spestrenie programu sa postarali deti z materskej a základnej školy.

 

privitanie_deti_rybany_2017_088_zmensena.jpg

 

Ďalšie fotografie z tejto udalosti si môžete prezrieť vo fotogalérii


 
 

UPOZORNENIE SPP - distribúcia, a.s.Vytlačiť
 

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Súbor na stiahnutie SPP1.pdf SPP1.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie SPP2.pdf SPP2.pdf (608.7 kB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka